Úvod » 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

V školskom roku 2012/2013 sa prijímacie konanie uskutoční bez vykonania prijímacích skúšok.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy – preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, po vykonaní skúšky osvedčenie odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR č.718/2002 Z.z. §21 elektrotechnik. Rozsah : elektrické zariadenia do 1000V a bleskozvody v objektoch bez nebezpečia výbuchu v rozsahu mechanik telekomunikačných zariadení
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie a klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb, prenájmom koncových zariadení, odbytom a účtovaním telekomunikačných úhrad
Náväzná odborná príprava: vysoké školy, študijné odbory ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie

_____________________________________________

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 3778_K technik informačných a telekomunikačných technológií

_____________________________________________

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky.
Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

Všeobecné vzdelávanie V profile absolventa študijného odboru sa integruje sústava vlastností a schopností dôležitých pre úspešné zvládnutie pracovných situácií – schopností tvorivo a samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, realizovať získané poznatky v praktickom živote, s prehľadom riešiť úlohy a organizovať i riadiť činnosť na pracovisku.

Všeobecno-vzdelávacia skladba učebných predmetov v úzkej nadväznosti na odbornú prípravu formuje kultúrny a duchovný život mladého človeka. Spoločenskovedné učebné predmety tiež poskytujú ucelený hodnotový pohľad na poznávanie, osvojovanie a užívanie kultúrnych hodnôt, resp. jeho podiel na ich tvorbe.

Absolvent sa vie výstižne, pohotovo a kultivovane vyjadrovať v ústnom i písomnom prejave. Ovláda základnú slovnú zásobu aspoň jedného svetového jazyka, vrátane odbornej terminológie a vie vhodne reagovať v bežných situáciách spoločenského styku s cudzincami. Chápe historické súvislosti, vie sa orientovať v súčasnom spoločenskom dianí, má svoje etické a estetické návyky.

Ovláda učivo stredoškolskej matematiky a pozná základy prírodných a technických vied. Má prehľad o vedecko-technickom rozvoji so zreteľom na zvolené povolanie. Pozná základné princípy automatizácie a súčasného perspektívneho využitia osobných počítačov a rozvoja elektronizácie.

Odborné vzdelávanie Absolvent získa teoretickú a praktickú prípravu na činnosti spojené s montážou, údržbou, nastavovaním, skúšaním, opravami a zavádzaním telekomunikačných zariadení vyšších generácií. Príprava sa zameriava na zložité elektronické zariadenia drôtových a bezdrôtových telekomunikačných zariadení s analógovou a digitálnou technikou, na prevádzkové a údržbové meranie a ich vyhodnocovanie. Spoluúčasť na riadení prevádzky dohliadacích centier a na riadení údržby prostredníctvom výpočtovej techniky. Odborné znalosti sú z oblasti informačných komunikačných technológií a základných vedomostí o operačných systémoch.

Ďalej má možnosť získať teoretickú a praktickú prípravu na činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb (telefón, telegraf, ďalekopis, doplnkové služby, paging, Internet, prenájom okruhov,….), prenájom koncových telekomunikačných zariadení, odbytových činností a činností s účtovaním telekomunikačných úhrad.

Zdravotné požiadavky na uchádzača

Do študijného odboru môžu byť prijatí chlapci a dievčatá s dobrým zdravotným stavom, telesne zdatní, pričom sa vyžaduje vysoká manuálna zručnosť.

Do študijného odboru môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a na prihláške potvrdil lekár.

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnou osnovou. Ak to vyžaduje charakter činností, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať.

Pod základnými podmienkami bezpečnosti ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

  • dôkladné zoznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi
  • používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom
  • používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov
  • vykonávanie stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania neobsiahne zrakovo súčasne všetky pracovné miesta, je povinná žiakov sústavne kontrolovať.

Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku.

Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla po pred-chádzajúcej inštruktáži bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.

Komentáre sú uzavreté.