Úvod » 3776 K mechanik lietadiel

3776 K mechanik lietadiel

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 3776 K mechanik lietadiel

V školskom roku 2012/2013 sa prijímacie konanie uskutoční bez vykonania prijímacích skúšok.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor určený pre: zameranie 01 mechanika – pre chlapcov
zameranie 02 avionika – pre dievčatá aj chlapcov
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy – preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie a klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: mechanik lietadiel, technik údržby lietadiel, osvedčujúci mechanik traťovej údržby, osvedčujúci technik traťovej údržby pre mechaniku, osvedčujúci technik traťovej údržby pre avioniku, osvedčujúci technik údržby na základni, technik traťovej údržby mechanických systémov, technik traťovej údržby avionických systémov, technológ opráv, technológ nálezár, technický dispečer, technik leteckého skladu, technický kontrolór
Náväzná odborná príprava: vysoké školy, študijné odbory ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie

_____________________________________________

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 3776 K mechanik lietadiel

_____________________________________________

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor mechanik lietadiel pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú činnosť pri prevádzke, údržbe, opravách a generálnych opravách lietadiel.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré mu umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a logické myslenie, tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne ako aj v tíme.

Po ukončení tretieho ročníka sa dáva žiakom možnosť rozšíriť si vzdelanie pomocou voliteľných predmetov. Výberom voliteľného a nepovinného predmetu si žiak rozširuje vedomosti a zručnosti a vytvára predpoklady so zameraním na prax a terciálne štúdium.

V rámci odborného výcviku absolvent získa manuálne zručnosti, nevyhnutné na praktické zvládnutie pracovných činností pri práci s náradím, nástrojmi, prístrojmi, strojmi a zariadeniami vo výrobe lietadiel, v prevádzkovej údržbe a opravách lietadiel.

Zdravotné požiadavky na uchádzača

Do študijného odboru mechanik lietadiel so zameraním na mechaniku budú prijatí chlapci, s dobrým zdravotným stavom.

Do študijného odboru so zameraním na avioniku budú prijatí chlapci, aj dievčatá ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil lekár.

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Problematika bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a hygiena práce je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Vychádza z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích právnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. k špecifickému pre študijný odbor mechanik lietadiel a obsahovať otázky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia z hľadiska jednotlivca, ako aj z hľadiska zamestnanca riadiaceho činnosť pracovného kolektívu.

V priestoroch určených na vyučovanie je potrebné vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Žiakov je potrebné poučiť o bezpečnosti, ochrane zdravia a hygieny práce, najmä pri vykonávaní odborného výcviku.

Základnými podmienkami bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce sú:

  • dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi a technologickými postupmi,
  • používanie technického vystrojenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
  • používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
  • oboznámenie sa so spôsobom poskytovania prvej pomoci pri úrazoch,
  • vykonávanie stavebného dozoru,
  • ochrana životného prostredia.

Komentáre sú uzavreté.