Úvod » 3759 K komerčný pracovník v doprave

3759 K komerčný pracovník v doprave

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 3759 K komerčný pracovník v doprave 

V školskom roku 2012/2013 sa prijímacie konanie uskutoční bez vykonania prijímacích skúšok.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor určený pre: chlapcov a dievčatá
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9.ročníka základnej školy, úspešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie a klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: technický a ekonomický pracovník v organizácii dopravy
Náväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokej škole a v príbuzných odboroch ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie

_____________________________________________

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 3759_K komerčný pracovník v doprave

_____________________________________________

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor 3759 4 komerčný pracovník v doprave pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, že je schopný vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých druhoch dopráv.

V rámci štúdia sa dáva žiakovi možnosť voľby voliteľných a nepovinných predmetov. Voliteľné a nepovinné predmety si volí s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania v cestnej a mestskej doprave, železničnej doprave, vodnej doprave, leteckej doprave, zasielateľstva a colnej deklarácie alebo logistiky v doprave.

Výberom voliteľných predmetov si žiak tiež vytvára predpoklady odbornej orientácie na prax, prípadne aj na ďalšie štúdium.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch.

Zdravotné požiadavky na uchádzača

Do študijného odboru možno prijať len žiakov, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár.

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požiarnej ochrany a hygieny práce.

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích predpisov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor.

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích predpisov, vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor.

Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činností, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže vyučovanie žiakov uskutočňovať.

Komentáre sú uzavreté.