Úvod » 2682 K mechanik počítačových sietí

2682 K mechanik počítačových sietí

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí

V školskom roku  2012/2013 sa prijímacie konanie uskutoční bez vykonania prijímacích skúšok.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, úpešné vykonanie prijímacej skúšky, zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list 
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie a klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: pracovník v oblasti informačných technológii  a počítačových sietí v súkromných a štátnych firmách a podnikoch
Náväzná odborná príprava: špecializačné pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium technického zamerania

_____________________________________________

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 2682_K mechanik počítačových sietí

_____________________________________________

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Všeobecná zložka vzdelávania

Rozširujú a prehlbujú sa vedomosti žiakov zo základnej školy a tak vytvárajú predpoklady pre ďalšie odborné vzdelávanie.

Všeobecná zložka vzdelávania v tomto študijnom odbore pozostáva

z jazykovej časti :
- ovládania oznamovacieho, administratívneho a odborného prejavu v slovenskom jazyku
- vyjadrovania a osvojenia si cudzieho jazyka (anglický jazyk, ktorý má v súčasnej dobe v informačných technológiách a počítačovej terminológii dominantnú pozíciu) v bežných situáciách spoločenského, alebo pracovného styku

zo spoločenskovednej časti :
- ovládania vedomostí o vývoji ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby
- dodržiavania zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu

z prírodovednej časti :
- ovládania učiva stredoškolskej matematiky, fyziky a základov ostatných prírodovedných vied

Odborná zložka vzdelávania

V tomto študijnom odbore je odborná zložka zameraná na získanie vedomostí z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardware, software počítača a počítačových sietí. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent nevyhnutne všeobecné vzdelanie, logické myslenie, schopnosť aplikovať vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopnosť samostatne pracovať a trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru. Obsah vzdelávania je stanovený tak, aby žiaci mohli po úspešnom absolvovaní štúdia a po ukončení praxe kvalifikovane pracovať v strednom manažmente v oblasti informačných technológii s využívaním počítačových sietí a aby boli pripravení pre ďalšie vzdelávanie.

Blok výberových predmetov vytvára priestor na odbornú orientáciu absolventa. Profilácia žiakov je v kompetencii riaditeľa školy a vychádza z možností uplatnenia žiakov na trhu práce, z možností a špecifických podmienok školy.

Praktická zložka prípravy

Praktická zložka prípravy je uskutočňovaná formou odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností z oblasti hardware počítača, návrhu, vytvorenia a praktickej realizácie počítačovej siete s možnosťou pripojenia ďalších periférii. Táto zložka prípravy je otvorená pre nepretržité prijímanie nových informácii z oblasti informačných technológii.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy :

Žiaci robia maturitnú skúšku teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa overujú získané vedomosti z povinných aj voliteľných predmetov. Praktická časť je zameraná na návrh, realizáciu a montáž počítačovej siete, alebo diagnostikovanie vzniknutých chýb v oblasti hardware a software zariadenia výpočtovej techniky.

Zdravotné požiadavky

Do študijného odboru môžu byť prijatí chlapci aj dievčatá s dobrým zdravotným stavom, ktorí netrpia poruchami jemných motorických funkcii. Neprípustné sú aj vážne nervové poruchy a poruchy psychiky, poruchy očí ťažké a progredujúce a poruchy farbocitu.
Neprípustné sú aj duševné poruchy a záchvatové ochorenia. Iné zdravotné a telesné obmedzenia pre výkon povolania nie sú. Zdravotnú spôsobilosť posúdi lekár, ako aj vhodnosť povolania pre oso-by so ZPS.

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a hygieny práce.
Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný od-bor.
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov pod-mienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Pod základnými podmienkami sa rozumie :
1. Dôkladné oboznámenie sa žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prá-ci, s protipožiarnymi predpismi a technologickými postupmi
2. Používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom
3. Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov
4. Vykonávanie stanoveného dozoru

Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žia-kov na ich pracovisku, ktorá je povinná sústavne kontrolovať žiakov pri práci.
Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučova-nia žiakov na ich pracovisku.
Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku.
Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom žiakov obsiahnuť z takého miesta, aby mohla bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia bezpečnostných predpisov.

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru technik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absol-vovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto ob-lastiach :

Výrobná oblasť :
- montáž počítačov a periférnych zariadení
- montáž počítačových sietí

Servisná oblasť :
- diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení
- diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí

Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :
- správa lokálnych počítačových sietí
- tvorba WWW stránok

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

Komentáre sú uzavreté.