Úvod » 2675 L 02 elektrotechnika – výrobu a prevádzku strojov a zariadení

2675 L 02 elektrotechnika – výrobu a prevádzku strojov a zariadení

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 2675 L 02 elektrotechnika – výrobu a prevádzku strojov a zariadení

2 – ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov

Do nadstavbového štúdia prijímame uchádzačov o štúdium v zavislosti na nadväznosť na ich učebný odbor, ktorý ukončili.

Prihlášky na štúdiumv pre školský rok 2013/2014 je možné podávať do konca AUGUSTA 2013.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky
Študijný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá
Základné podmienky pre prijatie: Úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore stanovenom platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR alebo v učebnom odbore 2687 2 autoelektrikár
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie

Stručný opis odboru

Študijný  odbor elektrotechnika  pripravuje  absolventov s úplným stredným odborným vzdelaním zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti

 • energetiky, rozvodných zariadení
 • výroby, prevádzky elektrických strojov a zariadení
 • elektronických zariadení  rôznych konštrukcií.

Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií,  ktoré  súvisia  s rozvojom techniky súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti  v podmienkach trhovej ekonomiky. Študijný odbor nadväzuje  na učebné odbory príslušného zamerania.

Profil absolventa

Vedomosti  absolventa v oblasti  všeobecného  vzdelania:

 • Ovláda základné prostriedky  oznamovacieho, administratívneho a  odborného prejavu v  slovenskom jazyku a je schopný primerane komunikovať.
 • Dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku, vie čítať odborný text.
 • Preukazuje  vedomosti o vývoji  ľudskej spoločnosti a spoločenskej výrobe.
 • Ovláda učivo stredoškolskej matematiky, fyziky, pozná základy  prírodných a  technických vied,  vie si  ich vysvetliť a aplikovať v praxi.

 Vedomosti a zručnosti v oblasti odborného vzdelania

 • Ovláda poznatky z  elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach.
 • Samostatne číta  a využíva technické  normy, elektrotechnické predpisy, elektrotechnické schémy, výkresy, technologické  postupy,  chápe  funkcie  jednotlivých prvkov, uzlov, strojov, zariadení  v odbore a vie vykonať ich montáž, údržbu, opravy, meranie, nastavovanie v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami.
 • V súlade  s technologickými  požiadavkami vie  zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektrotechnických zariadení a využiť špeciálne nástroje, prípravky, prístrojovú techniku, diagnostické zariadenia.
 • Ovláda  základné ekonomické  zákonitosti s možnosťou ich rozšírenia na podnikateľskú sféru, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu  a množstvo vykonanej  práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, energiami.
 • Pri  práci  dodržiava  zásady  bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Ovláda zásady a preukazuje zručnosti v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

 Zručnosti absolventa v odbornej spôsobilosti

 • Ovláda vykonávanie  základných strojárskych technológií pri práci s technickými materiálmi  v elektrotechnickej výrobe.
 • Ovláda vykonávanie  elektrotechnologických postupov  vo svojom odbornom zameraní.
 • Vykonáva elektrotechnologické operácie  v súlade s technickou dokumentáciou, základnými elektrotechnickými normami,  technickými  predpismi,  predpismi  o bezpečnosti práce a ochrane zdravia  pri práci, požiarnymi predpismi a dodržiava zásady hygieny  práce a preukazuje zručnosti v zmysle Vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.
 • Ovláda metodiku meraní v odbore.
 • Preukazuje zručnosti pri výrobe, montáži, meraní, nastavovaní, udržovaní,  opravovaní elektrických, elektronických prvkov, strojov i zložitých zariadení.
 • Po  získaní  praxe  pracuje  samostatne  pri  vykonávaní i najzložitejších prác v elektrotechnike vo svojom odbore.
 • V príslušných  zameraniach  ovláda  teoretické vzťahy a preukazuje odborné zručnosti.

Zameranie na 02 – výrobu, prevádzku elektrických strojov a zariadení

Absolvent si prehĺbi vedomosti z technológie výroby a funkčných  vlastností elektrických  strojov, prístrojov, zariadení,   z   ich   efektívneho  využívania v rôznych  prevádzkových  podmienkach  a aplikáciách vrátane automatizovaných systémov a využívaní výkonovej  elektroniky  na  menenie  parametrov elektrickej energie.

 Zaraďovanie absolventov

Po úspešnom  vykonaní maturitnej skúšky  je absolvent pripravený  vykonávať  náročné  pracovné  činnosti  v odvetví elektrotechniky, v súlade s platnou  klasifikáciou zamestnaní.

Možnosti ďalšieho vzdelávania

Absolventi,  ktorí úspešne  vykonali maturitnú  skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium  na vysokých školách a pomaturitné štúdium, za  rovnakých podmienok ako  absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Komentáre sú uzavreté.