Úvod » 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2 – ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov

Do nadstavbového štúdia prijímame uchádzačov o štúdium v zavislosti na nadväznosť na ich učebný odbor, ktorý ukončili.

Prihlášky na štúdium na školský rok 2013/2014  je možné podávať do konca AUGUSTA 2013.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky
Študijný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá
Základné podmienky pre prijatie: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom  odbore, určeným predpisom a úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie

Stručný opis odboru

         Študijný odbor  strojárstvo prehlbuje a  rozširuje vedomosti  a zručnosti, ktoré  žiaci získali  v príslušnom učebnom odbore. Príprava  kladie  dôraz  na  využívanie  progresívnych technológií z celej oblasti strojárstva. Súčasne poskytuje aj vedomosti, ktoré sú potrebné k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky (administratívne, ekonomické, právne a manažérske otázky).

         V zameraní O1: výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení sa prehlbujú vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia výroby, montáže a opravách zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných progresívnych technológiách a  zabezpečovanie ich bezporuchového chodu (podľa špecifikácie odvetví).

Profil absolventa

a/ Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania

Absolvent  má mať nasledujúce vedomosti:

 • ovláda základné prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu a je  schopný primerane komunikovať,
 • dokáže sa  vyjadrovať v cudzom jazyku  v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku  a s porozumením čítať odborný text,
 • ovláda vedomosti o vývoji  ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby,
 • ovláda učivo stredoškolskej matematiky a fyziky a pozná základy  prírodných a  technických vied, vie si ich vysvetliť  a aplikovať v praxi

b/ Požiadavky na absolventa  v oblasti odborného vzdelania

Absolvent má vedieť:

 • samostatne technicky myslieť a rozhodovať,
 • iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku,
 • aplikovať v praxi základy technickej mechaniky,
 • rozumieť automatizačným  a počítačovým systémom,
 • určiť metódy merania a kontroly akosti materiálov a výrobkov,
 • pôsobiť v trhovom hospodárstve,
 • základy praktických otázok založenia a prevádzkovania vlastného súkromného podniku alebo živnosti,
 • pozná zásady  bezpečnosti a ochrany  zdravia a hygieny  pri práci, tvorbu a ochranu životného prostredia

Absolvent má vedieť urobiť:

 • obsluhovať a vykonávať bežnú údržbu, zmeny nastavovania automatizačných a počítačových systémov,
 • vykonávať kontrolu a meranie materiálov, polotovarov a výrobkov,
 • vypracovať podnikateľský zámer

V zameraní O1 :  výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

V nadväznosti na zameranie má absolvent ďalej vedieť:

 • poznať funkciu, princípy a spoľahlivosť základných prvkov strojov, zariadení a prístrojov,
 • hodnotiť stav, priebeh a výsledky práce,
 • poznať metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín,
 • správne určiť funkčné skúšky,
 • poznať princípy  meracích a regulačných  zariadení používaných v strojárstve,

Absolvent má vedieť urobiť:

 • sledovať a kontrolovať stav, priebeh a výsledky práce,
 • merať základné elektrické a neelektrické veličiny,
 • zostaviť, nastaviť a vykonať funkčné skúšky,
 • obsluhovať a využívať meracie a regulačné zariadenia,
 • vykonávať  špecifické  opravy,  montáž, a  výrobu  súčiastok a mechanizmov, zložitých, netypických strojov, prístrojov a zariadení

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienu práce

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci, požiarnej ochrany a hygieny práce.
Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova  k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok     a noriem. Výklad  musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre  študijný odbor strojárstvo a obsiahnuť tak otázky a predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce z hľadiska jednotlivca, ako aj z hľadiska pracovníka riadiaceho činnosť  pracovného  kolektívu.
V priestoroch určených na vyučovanie treba utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a hygiene práce, najmä pri vykonávaní praktických a laboratórnych cvičení.
Základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce je dôležité dodržiavať pri realizovaní odbornej praxe. Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce sú:

 • dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s  protipožiarnymi predpismi, s technologickými postupmi,
 • používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
 • používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
 • vykonávanie stanoveného dozoru.

Zaradenie absolventov

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné  pracovné činnosti v odvetví strojárstva v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní.

Možnosti ďalšieho vzdelávania

Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich  úplné stredné vzdelanie.

Komentáre sú uzavreté.