Úvod » 2697 K mechanik elektrotechnik

2697 K mechanik elektrotechnik

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik

V školskom roku 2012/2013 sa prijímacie konanie uskutoční bez vykonania prijímacích skúšok.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor určený pre: chlapcov aj dievčatá
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy – preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, po vykonaní skúšky osvedčenie odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. §21 elektrotechnik.
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie a klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch
Náväzná odborná príprava: vysoké školy, študijné odbory ktoré poskytujú vyššie odborné vzdelanie

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor mechanik elektrotechnik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky / podľa činnosti pripravujúcich sa na výkon povolania /. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne alebo v tíme.

Všeobecné vzdelávanie

Všeobecnú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a voliteľných predmetov. V jazykovej časti všeobecnej zložky vzdelania sa kladie dôraz na všeobecné a komunikatívne kompetencie zo slovenského a cudzieho jazyka.

V spoločenskovednej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na obsah učiva, humanitných a sociálno-vedných disciplín.

 V prírodovednej časti všeobecnej zložky vzdelávania sa kladie dôraz na obsah učiva, ktoré umožňuje žiakovi preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú v prírode a sú nevyhnutné pre zvládnutie učiva odbornej zložky vzdelávania.

Odborné vzdelávanie

Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Tieto si volí s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností v oblasti silnoprúdovej techniky, automatizačnej techniky, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky, informačných technológií, autoelektroniky a spotrebnej techniky.

Výberom voliteľných predmetov si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na budúcu prax. 

Absolvent je schopný ďalšieho samostatného rozvoja a má možnosť štúdia odboru na základe získaných vedomostí. Jeho príprava je zameraná aj na nadstavbové štúdium v odbore elektrotechnika. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ.

Zdravotné požiadavky na uchádzača

Do študijného odboru mechanik elektrotechnik môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihlášku potvrdil lekár.

Odbor nie je vhodný pre uchádzačov zo zmenenou pracovnou schopnosťou.

Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému pre študijný odbor. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnou osnovou. Ak to vyžaduje charakter činností, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov uskutočňovať.

Pod základnými podmienkami bezpečnosti ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce.

Všeobecné zásady pre teoretické a praktické vyučovanie si žiaci osvoja na začiatku školského roka poučením a písomným záznamom. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa konkrétnych praktických cvičení si žiaci osvoja pred začatím každej témy s nasledovným overením osvojenia poznatkov preskúšaním.

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem.

V priestoroch určených na teoretické vyučovanie ako aj v priestoroch určených na odborný výcvik je nutné vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je tiež potrebné poučiť žiakov o základných podmienkach bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

  • dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,
  • používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
  • používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
  • vykonávanie stanoveného dozoru

Komentáre sú uzavreté.