Úvod » 2676 L zariadenia oznamovacej techniky

2676 L zariadenia oznamovacej techniky

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Študijný odbor 2676 L zariadenia oznamovacej techniky

2 – ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov

Do nadstavbového štúdia prijímame uchádzačov o štúdium v zavislosti na nadväznosť na ich učebný odbor, ktorý ukončili.

Prihlášky na štúdium pre školský rok 2013/2014 je možné podávať do konca AUGUSTA 2013.

Základné údaje

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky
Študijný odbor určený pre: pre absolventov trojročného učebného odboru určeného príslušným zameraním
Základné podmienky pre prijatie: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v prísluš-nom trojročnom učebnom odbore, stanovenom platnou vyhláškou MŠ SR
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné odborné stredné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa: - montér železničných telekomunikačných sietí
- zabezpečovací a oznamovací elektromechanik
- návestný a spojový dozorca
- návestný majster (technický pracovník III, IV, V)
- mechanik spojovacích zariadení
- mechanik telegrafných zariadení a zariadení na prenos dát
- mechanik nadzemných telekomunikačných sietí
- montér káblových telekomunikačných sietí
Náväzná odborná príprava: absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách ( vrátane vojenských ) a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných druhov stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie

Stručný opis odboru

Zdravotné požiadavky na uchádzača

Uchádzači o štúdium v tomto odbore musia zo zdravotného hľadiska vyhovo-vať platným predpisom pre zdravotnú spôsobilosť v rezorte (pre železničnú prevádzku u lekára spôsobilého vykonávať zdravotné prehliadky).

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienu  práce

Problematika bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a hygiena práce je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Vychádza z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem.

V priestoroch určených na vyučovanie je potrebné vytvoriť podľa platných predpisov podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a hygiene práce, osobitne pri vykonávaní odbornej praxe.

 Základnými podmienkami bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny práce sú:

  • dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia       pri práci, s protipožiarnymi predpismi a technologickými postupmi
  • používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipo-žiarnym predpisom
  • používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa platných pred-pisov
  • oboznámenie sa so spôsobom poskytnutia prvej pomoci pri úrazoch
  • vykonávanie stanoveného dozoru

 Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov. Prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti o technológiách telekomunikačnej techniky – telekomunikačné zariadenia a o stavbe zariadení telekomunikačnej techniky, ich častí a súčastí z funkč-ného a materiálového hľadiska.

 

Komentáre sú uzavreté.