Úvod » Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v SOŠ Na pántoch 7, Bratislava.

V školskom roku 2013/2014 sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v 2 študijných odboroch podľa 2 školských vzdelávacích programov, prerokovaných v pedagogickej rade a schválených v Rade školy.

Školské vzdelávacie programy su prístupné na sekretáriáte školy. 

_________________________________________________________

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 2682_K mechanik počítačových sietí

Rámcový učebný plán pre študijný odbor 3776_K mechanik lietadiel

Komentáre sú uzavreté.