Úvod » Školský poriadok

Školský poriadok

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

Školský poriadok upravuje a konkretizuje podmienky výchovno-vzdelávacej práce v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava v spojitosti s platným školským zákonom č. 245/2008 Z. z., v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky tohto zákona a vyhlášky 282/2009 Z. z. MŠ SR o stredných školách.

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a pracovníkov školy.

Zákonní zástupcovia žiakov sú o školskom poriadku informovaní každý školský rok na úvodnom rodičovskom združení konanom v mesiaci september.

Školský poriadok je prístupný k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

Komentáre sú uzavreté.