Úvod » Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Občianska náuka a Etická výchova

Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Občianska náuka a Etická výchova

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

 
Ludevít Štúrpk_sj.4
Zloženie PK e-mail meno predmety
predseda @ Mgr. Peter Polgár    SJaL, ON, D, ETV
       
       

Od školského roka 2013/2014 

je predmetová komisia spojená s predmetovou komisiou cudzích jazykov, matematiky, fyziky a informatiky!!!

pk_sj.1Pri vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy vychádzame z tematických plánov, pričom popri osvojovaní základného učiva kladieme dôraz najmä na vedenie žiakov k vytváraniu si aktívneho postoja k životu spoločnosti i vlastnému životu.

Využívame aj netradičné vyučovacie metódy napr. riešenie modelových situácií, dotazníky, didaktické hry s cieľom viesť žiakov k schopnosti vytvárať si vlastné názory a dokázať si obhájiť vlastné postoje.

 Odborné učebne všeobecnovzdelávacích predmetov humanitného zamerania umožňujú využívať doplnkové materiály napr.rôzne audiovizuálne pomôcky : priesvitky, záznamy umeleckých diel na videokazetách, MG, CD a DVD médiách a pod.

pk_sj.2Súšasťou práce žiakov na predmetoch humanitného zamerania je aj príprava na účasť na predmetových súťažiach. Každoročne uskutočňujeme napr. súťaž v prednese poézie pod názvom Hviezdoslavov Kubín, pre dobrých štylistov súťaž o najlepšiu poviedku a najnovšie pribúda Superkvíz, t.j. preverenie znalostí žiakov z rôznych odborov ľudskej činnosti
V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ a NATO sme pripravili dotazník pre žiakov o EÚ a NATO.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú exkurzií napr. do literárnych a historicko-regionálnych múzeí, do múzea histórie železníc, navštevujú miesta, kde pôsobili naši národní dejatelia napr. Ľudovít Štúr a miesta, kde sa písali dejiny slovenského národa napr. hrad Devín, Matica slovenská v Turčianskom sv. Martine, Dolný Kubín-múzeum P.O. Hviezdoslava atď.

Múzeum Matice slovenskej v Turčianskom sv. Martine

Hrad DevínOravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom KubíneMúzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Komentáre sú uzavreté.