Úvod » Predmetová komisia cudzích jazykov

Predmetová komisia cudzích jazykov

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

angl

 

Zloženie PK e-mail meno predmety
 predseda  @ Mgr. Peter Polgár SJL
    PhDr. Cyril Gomba ANJ
    Mgr. Adam Hlavna NEJ
    Mgr. Marianna Federičová t.č. na rodicovskej dovolenke
       
       

Od školského roka 2013/2014 

je predmetová komisia spojená s predmetovou komisiou slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy, matematiky, fyziky a informatiky!!!

Vyučovanie cudzieho jazyka je povinné vo všetkých triedach učebného a študijného odboru v delených skupinách podľa jednotlivých zvolených jazykov.

Cieľom vyučovania cudzích jazykov je dosiahnutie základnej úrovne komunikatívnej kompetencie.

Ako druhý povinný predmet cudzích jazykov vyučujeme Ruský jazyk.

Obsahom výučby cudzích jazykov je systematické formovanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov v štyroch cieľových zručnostiach, a to:

  • ústny prejav
  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • písomný prejav

Aby sa rozvíjali uvedené zručnosti, osvojujú sa jazykové prostriedky, a to:

  • výslovnosť
  • slovná zásoba
  • gramatika
  • pravopis

Na tento obsah sú orientované i učebné osnovy, spracované tematické plány a voľby efektívnych postupov a metód, vyplývajúcich z komunikačného cieľa.

Okrem aktuálnych učebníc pre stredné školy používame doplnkové materiály, ako časopisy, videokurzy a rôzne audiovizuálne pomôcky (obrazový materiál, nahrávky textov a cvičení, sady priesvitiek a schémy gramatického učiva).

Každoročne sa organizujú olympiády v anglickom a nemeckom jazyku a víťazi postupujú do okresných kôl.

Ruský jazyk vyučujeme ako druhý povinný predmet cudzích jazykov a v nadstavbovom a externom štúdiu podľa voľby uchádzačov.

V študijných odboroch vedieme žiakov k rozvoju ich jazykového správania tak, aby po štyroch rokoch zvládli úspešne maturitu z cudzieho jazyka.

Komentáre sú uzavreté.