Úvod » História školy

História školy

1949 – 2013

SOUZ cerna SOS cerna

Stredná odborná škola, Na pántoch 7, Bratislava bola vyradená zo siete stredných škôl ku dňu 31.12.2013 a končí svoju činnosť.

_________________________________________________________________

História Stredného odborného učilišťa železničného/Strednej odbornej školy v Bratislave

logo-souzellogoSOS-2009p2Stredné odborné učilište železničné v Bratislave začalo písať svoju históriu 1.9.1949, keď sa ako zariadenie na prípravu mladých železničných odborníkov zariadilo Stredisko pracujúceho dorastu SPD. Prvých 50 žiakov budovalo predovšetkým podmienky pre ďalších žiakov – učňov SPD v lokalite dnešných Krasňan a Račianskom mýte. Neskôr sa presťahovalo – už ako železničné odborné učilište ŽOU do objektov králikárne na dnešnej Šancovej ulici predtým Malinovskej ul.

ZOU2Po vzniku štátnych pracovných záloh sa ŽOU presťahovalo v r. 1952 na Krásnu Hôrku (Ďumbierska ul.), kde boli výborné podmienky na komplexnú výučbu žiakov a zotrvalo tam až do roku 1958, kedy sa znovu vrátilo do objektov na Šancovej ul. Tu učilište zotrvalo až do roku 1975, do výstavby nových objektov v Rači, ul. Na pantoch 7. Tu sme začínali prakticky od nuly.

Avšak vtedajší kolektív ŽOU svojím úsílím dobudovával objekty a areál na moderné sídlo odborného vzdelávania robotníckeho dorastu pre železničnú dopravu. Významnú úlohu tu zohrala vtedajšia Správa Východnej dráhy, ktorá bola zriaďovateľom ŽOU, pretože väčšina vyučovaných profesií bola zameraná na technické smery železníc.ZOU

Zavedením stredných odborných učilíšť do výchovno-vzdelávacej sústavy ČSSR sa zmenil nielen názov učilišťa na stredné odborné učilište železničné (SOUŽ), ale zaviedli sme aj novokoncipované učebné a štúdijné odbory, ako aj štúdium popri zamestnaní (ŠPZ) pre absolventov učebných odborov. Uvedené zmeny si vyžiadali najmä skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a to v teoretickom i praktickom vyučovaní.

SouzUčitelia sa zamerali na budovanie kabinetov a začali s prípravou odborných učební a laboratórií, svojpomocne so žiakmi zhotovili množstvo názorných pomôcok dvoj – i troj – rozmerných, doplnil sa inventár didaktickej techniky, začalo sa s prípravou projektu pre vnútorný televízny okruh a programov pre výpočtovú techniku.

V praktickom vyučovaní sme sami vybudovali cvičné koľajisko s trolejovým vedením v spolupráci s výkonnými jednotkami ČSD, cvičnú telefónnu ústredňu, trenažér elektrického rušňa S 499.0, trenažér motorového rušňa M 311.1, ktoré sú funkčne činné. K ďalším svojpomocne realizovaným zariadeniam patrí releové zabezpečovacie zariadenie, trenažér vlakovej brzdy a merací vozeň imiestnený na koľajisku. Veľká pozornosť sa venovala aj sadovým a dalším úpravám na zvýšenie estetickej úrovne pracovného prostredia.

dielneV roku 1991 zmenou školského zákona sa SOU stalo samostatným právam subjektom so zriaďovateľstvom Federálneho ministerstva dopravy (FMD) a po osamostatnení sa Slovenskej republiky (SR) od 1993 je zriaďovateľom Ministerstvo dopravy a spojov SR (teraz Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR). Tým sa veľa zmenilo v samotnej organizácií práce SOUŽ. Činnosti, ktoré predtým pre SOUŽ robili výkonné jednotky ČSD ako štatutárne povinnosti, si musí zabezpečovať SOUŽ samé, z prevádzkových nákladov. Postupne začali klesať počty žiakov, ktorí sa pripravovali pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a naopak, rástol počet žiakov, ktorí sa nepripravujú pre žiadnu konkrétnu organizáciu.

triedaPostupne sa presúva i potreba v skladbe učebných i študijných odborov SOUŽ a rastie dopyt o nové, atraktívne odbory.
Zmeny, ktoré priniesla doba v oblasti zamestnanosti znamenujú aj potreby zmien v odbornom vzdelávaní a príprave mládeže na povolanie. Od školského roku 1994/95 sa naše SOUŽ zapojené do progumu PHARE – Reforma odborného vzdelávania a prípravy. Školská pracovná komisia a mnoho ďalšich pedagogických i nepedagogických pracovníkov sa podieľa na realizáci tohoto programu, ktorý je zameraný na príspôsobenie učebných plánov, osnov a metód vyučovania požiadavkám trhu práce.

trieda2Súčasťou programu je príprava učiteľov a majstrov odbornej výchovy na nové metódy vyučovania. K lepšej príprave žiakov má prispieť publikácia nových učebných materialov a modernizácia technického vybavenia. Cielom je vychovať flexibilného absolventa, ktorý buda mať väčšie možnosti úspešne sa uplatnit na trhu práce. Program PHARE kladie vysoké nároky na pedagogických pracovníkov i na menežment SOUŽ. je to predovšetkým tvorba pedagogických dokumentov pre odbor TECHNIK, ktorý zahŕňa v sebe študijné elektroné odbory SOUŽ, ďalšie vzdelávanie a náročnejšiu prípravu s partnerskou školou vo Viedni, spolupráca so socialnými partnermi a kvalitnejíe technické a didaktické vybavenie pre výchovno-vzdalávací proces SOUŽ z prostiedkov PHARE:

dominoNajmä technická pomoc je pre nás mimoriadne významná, pretože prostriedky na výuku žiakov, ktorí sa nepripravujú pre žiadnu organizáciu, sú nepostačujúce a preto ich nedostatok riešime produktívnov prácou žiakov, a ďalšími hospodárskymi aktivitami – ako prenájom nevyužitých priestorom, ubytovaním v domove mládeže, či komerčným využívaním niektorých objektov. Pri výuke žiakov pomáha moderne vybavené laboratórium – dodané v rámci programu PHARE, ktoré predstavuje citeľný prínos k zvýšeniu kvality vyučovania. Dodávka modulového vyučovacieho systému DOMINOPUTER umožňuje žiakom názorne pracovať s teoretickými princípmi a rôznymi dejmi v elektrických obvodoch s analógovým aj digitálnym signálom.

labmerVeríme, že výsledky tohto experimentu budú prínosom nielen pre SOUŽ, ale i odborné vzdelávanie a prípravu mládeže pre budúce povolanie vôbec – v teoretickom i v praktickom vyučovaní a vo výchove mimo vyučovania v súčasnosti pre viac ako 500 žiakov. Svoje pedagogické skúsenosti i nové metódy a formy práce si pedagogickí pracovníci nášho učilišťa rozšírili navštevami v partnerskej škole vo Viedni.

Aj naši žiaci mali možnosť preveriť si svoje vedomosťi pri praci v učebniach viedenských škôl, ale aj testami, vypracovanými spoločne pedagógmi oboch škôl. Spoločná práca vyústila aj do hlbšej spolupráce v odbornej problematike, v besedách, návštevách otvorených hodín a zvýšením celkovej informovanosti našich partnerov z Viedne u nás.

wien2wien3

 
 

 

 

 

 

 

 

Od 1. septembra 2008 sa mení názov
Stredné odborné učilište železničné
na
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

od 1.1.2006 je zriaďovateľom školy Krajský školský úrad v Bratislave

 

ŠKOLA OSLÁVILA V TOMTO ROKU

60 výročie svojho vzniku

60

 

Komentáre sú uzavreté.