Home » headline, Novinky

Ústne maturitné skúšky 27.5.2013-29.5.2013

21 máj 2013 No Comment

maturaOrganizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 209/2011 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.  

___________________________________________________

Riadne skúšobné obdobie 2013

Ústne maturitné skúšky sa konajú v dňoch 27.5.2013 – 29.5.2013.

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 27. mája 2013 o 8.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií a všetkých maturantov, maturujúcich v riadnom termíne 2013.

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach 2013 najdete – TU.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude v pondelok  3. júna 2013 o 10.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava.

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka majú v dňoch 27.5.2013, 28.5.2013 a 29.5.2013 RIADITEĽSKÉ VOĽNO. 

___________________________________________________

Praktická časť odbornej zložky 2013

22. 4. Pondelok odbor 3778 4
23. 4. Utorok odbor 2682 4
22. 4. Pondelok odbor 3776 4
23. 4. Utorok odbor 3776 4

Rozpis žiakov na PČOZ MS 2013

___________________________________________________

Písomné maturitné skúšky 2012/2013   

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).  

EČ a PFIČ MS riadneho termínu MS budú administrované v týchto termínoch:

  • 12. 3. 2013 (utorok) - EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL),
  • 13. 3. 2013 (streda) - EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky, úroveň B1: anglický (ANJ), nemecký (NEJ)

MATURITA 2013 – pokyny pre žiakov  

Maturitná skúška z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti:  

  • externú časť – EČ (90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z ktorých žiak vyberie a vypracuje jednu – 150 minút).

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk ) má okrem ústnej formy internej časti:  

  • externú časť – EČ (100 minútový test na úrovni B1, obsahujúce úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú poznáme pod názvom „písanie“ – 60 minút).

Rozpis žiakov na EČ a PFIČ MS 2013  

Maturujúci žiaci sú povinný prísť do školy najneskôr do 8.30 hod. v daný deň.  

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka majú v dňoch 12.3.2013 a 13.3.2013 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.  

___________________________________________________

FOTO z maturít

EČ a PFIČ 2013

MS2013-01

MS2013-02

MS2013-03

MS2013-04

MS2013-05

MS2013-06

MS2013-07

MS2013-08

MS2013-09

MS2013-10

MS2013-11

MS2013-12

 Praktická časť odbornej zložky 2013

 MS2013-13

MS2013-14

MS2013-15

MS2013-16

MS2013-17

MS2013-18

MS2013-19

MS2013-20

MS2013-21

MS2013-22

MS2013-23

MS2013-24

MS2013-25

MS2013-26

MS2013-27

Komentáre sú uzavreté.