Home » headline, Novinky

Maturita 2010 – September 2010

5 september 2010 No Comment

maturity

Na základe Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa v školskom roku 2009/2010 v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7, 831 06 Bratislava budú konať maturitné skúšky podľa nasledovného harmonogramu:

______________________________________

Mimoriadne skúšobné obdobie SEPTEMBER 2010

 7. septembra 2010 – 8. septembra 2010

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach SEPTEMBER 2010 najdete TU.

______________________________________

Interné časti maturitnej skúšky 2010.

Ústne skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ústne skúšky z cudzích jazykov a teoretická časť odbornej zložky sa uskutoční v termíne od 17.5.2010 do 19.5.2010

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 17. mája 2010 o 8.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií a maturantov.

10. mája 2010 – 14. mája 2010 akademický týždeň

17. mája 2010 – 19. mája 2010 priebeh ústnych maturitných skúšok podľa časového harmonogramu TU

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 24. mája 2010 o 10.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava.

Termíny ústnej časti maturitnej skúšky

Predmet Počet žiakov

Termín ústnej časti MS

Slovenský jazyk a literatúra
4.IKT

11

17. máj 2010

2.MESB (O)

1

17. máj 2010

4.KPML (ML)

6

18. máj 2010

2.MESB (E)

3

18. máj 2010

2.MESB (S)

4

18. máj 2010

4.KPML (KP)

12

19. máj 2010

Anglický jazyk
4.KPML (KP)

8

18. máj 2010

4.IKT

4

18. máj 2010

4.KPML (ML)

6

19. máj 2010

4.IKT

7

19. máj 2010

Nemecký jazyk
4.KPML (KP)

4

17. máj 2010

2.MESB (E)

2

17. máj 2010

2.MESB (O)

1

17. máj 2010

Ruský jazyk
2.MESB (E)

1

17. máj 2010

2.MESB (S)

3

17. máj 2010

externí žiaci

4

17. máj 2010

Teoretická časť odbornej zložky 1
4.IKT

11

17. máj 2010

Teoretická časť odbornej zložky 2
4.KPML (KP)

12

19. máj 2010

Teoretická časť odbornej zložky 3
4.KPML (ML)

6

18. máj 2010

Teoretická časť odbornej zložky 4
2.MESB (E)

4

18. máj 2010

Teoretická časť odbornej zložky 5
2.MESB (O)

1

17. máj 2010

Teoretická časť odbornej zložky 6
2.MESB (S)

4

18. máj 2010

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach 2010 najdete TU.

Písomné maturitné skúšky 2009/2010

EČ a PFIČ MS riadneho termínu MS budú administrované v týchto termínoch:

  • 16. 3. 2010 (utorok) - EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL),
  • 17. 3. 2010 (streda) - EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky, úrovne B2 a B1: anglický (AJ), nemecký (NJ), ruský (RJ),

MATURITA 2010 – pokyny pre žiakov

Maturitná skúška z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti:

  • externú časť – EČ (90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z ktorých žiak vyberie a vypracuje jednu – 150 minút).

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, jazyk) má okrem ústnej formy internej časti:

  • externú časť – EČ (100 minútový test na úrovni B1, obsahujúce úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú poznáme pod názvom „písanie“ – 60 minút).

Praktická časť odbornej zložky MS

Termíny praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Trieda / študijný odbor Počet žiakov

Termín praktickej časti odbornej zložky MS

4. IKT
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií

18

12. apríl – 14. apríl 2010

4. KPML
3759 4 komerčný pracovník v doprave

20

14. apríl  - 15. apríl 2010

3776 4 01 mechanik lietadiel – mechanika

7

9. apríl – 12. apríl 2010

2. MESB (externá forma nadstavbového štúdia)
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

6

13. apríl 2010

2676 4 zariadenia oznamovacej techniky

2

13. apríl 2010

2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

8

13. apríl 2010

Rozpis žiakov na praktických maturitných skúškach 2010 najdete TU.

 

matur1

matur2DSC09680DSC09683DSC09689DSC09690DSC09691DSC09702DSC09735DSC09736

02m04mDSC09734

Komentáre sú uzavreté.