Home » headline

Ústne maturitné skúšky 21.5.2012 – 23.5.2012

23 apríl 2012 No Comment

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 209/2011 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.  

___________________________________________________

Riadne skúšobné obdobie 2012

Ústne maturitné skúšky sa konajú v dňoch 21.5.2012 – 23.5.2012.

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 21. mája 2012 o 8.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií a všetkých maturantov, maturujúcich v riadnom termíne 2012.

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach 2012 najdete TU.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude v pondelok  28. mája 2012 o 10.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava.

___________________________________________________

Praktická časť odbornej zložky 2012

23. 4. Pondelok odbor 3778 4
23. 4. Pondelok odbor 3759 4
24. 4. Utorok odbor 2682 4
27. 4. Piatok odbor 3776 4
30. 4.  Pondelok odbor 3776 4

Rozpis žiakov na PČOZ MS 2012

___________________________________________________

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).  

Písomné maturitné skúšky 2011/2012   

EČ a PFIČ MS riadneho termínu MS budú administrované v týchto termínoch:

  • 13. 3. 2012 (utorok) - EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL),
  • 14. 3. 2012 (streda) - EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky, úroveň B1: anglický (ANJ), nemecký (NEJ)

MATURITA 2012 – pokyny pre žiakov  

Maturitná skúška z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti:  

  • externú časť – EČ (90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z ktorých žiak vyberie a vypracuje jednu – 150 minút).

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk ) má okrem ústnej formy internej časti:  

  • externú časť – EČ (100 minútový test na úrovni B1, obsahujúce úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú poznáme pod názvom „písanie“ – 60 minút).

Rozpis žiakov na EČ a PFIČ MS 2012  

Maturujúci žiaci sú povinný prísť do školy najneskôr do 8.30 hod. v daný deň.  

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka majú v dňoch 13.3.2012 a 14.3.2012 RIADITEĽSKÉ VOĽNO.  

___________________________________________________

FOTO z maturít

Komentáre sú uzavreté.