Home » headline, Novinky

Ústne maturitné skúšky 23.5-24.5.2011

2 máj 2011 No Comment

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2010/2011 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z.

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).

Ústne maturitné skúšky sa konajú v dňoch 23.5.2011 – 24.5.2011.

V dňoch 23.5.2011 – 24.5.2011 majú žiaci prvého až tretieho ročníka riaditeľské voľno.

Slávnostné otvorenie maturitných skúšok sa bude konať v pondelok 23. mája 2011 o 8.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava za účasti predsedu školskej maturitnej komisie, predsedov predmetových maturitných komisií a všetkých maturantov, maturujúcich v riadnom termíne 2011.

Rozpis žiakov na ústnych maturitných skúškach 2011 najdete TU.

Slávnostné ukončenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení absolventom bude 30. mája 2011 o 10.00 hod. v čitárni SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava.

————————————————————————————————————

Praktická časť odbornej zložky MS 2011

Termíny praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

Trieda / študijný odbor Počet žiakov Termín praktickej časti odbornej zložky MS
4. IKT
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií

22

2. máj – 3. máj 2011
4. KPML
3759 4 komerčný pracovník v doprave

13

2. máj  - 3. máj 2011
3776 4 01 mechanik lietadiel – mechanika

8

4. máj – 5. máj 2011
2. MESB (externá forma nadstavbového štúdia)
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

5

5. máj 2011
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

3

5. máj 2011

Rozpis žiakov na praktických maturitných skúškach 2011 najdete TU.

————————————————————————————————————

Písomné maturitné skúšky 2010/2011

EČ a PFIČ MS riadneho termínu MS budú administrované v týchto termínoch:

  • 15. 3. 2011 (utorok) - EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL),
  • 16. 3. 2011 (streda) - EČ a PFIČ MS – cudzie jazyky, úrovne B2 a B1: anglický (AJ), nemecký (NJ), ruský (RJ),

MATURITA 2011 – pokyny pre žiakov

Maturitná skúška z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti:

  • externú časť – EČ (90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (súbor štyroch tém a určených žánrových foriem, z ktorých žiak vyberie a vypracuje jednu – 150 minút).

Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, jazyk) má okrem ústnej formy internej časti:

  • externú časť – EČ (100 minútový test na úrovni B1, obsahujúce úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou),
  • písomnú formu internej časti – PFIČ (v cudzích jazykoch je to časť, ktorú poznáme pod názvom „písanie“ – 60 minút).

Rozpis žiakov na EČ a PFIČ MS 2011

Komentáre sú uzavreté.